Home / Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

Generelt
Disse salgsbetingelsene gjelder for all salg av varer fra denne nettsiden til forbrukere.
Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
Salgsbetingelsene og annen informasjon på siden er bare tilgjengelig på norsk.
For å kunne handle på denne nettsiden må du ha fylt 18 år. Du kan også få en myndig, for eksempel
en foresatt, til å foreta handelen for deg.
Vi leverer kun til Norge; i tilfelle vi skal sende til norsk kontinentalsokkel, Svalbard og
fjerntliggende norske områder, ta kontakt pr epost for å avklare dette. Kjøpet er blant annet regulert
i kjøpsloven, markedsføringsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse
salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post. Dersom du vil at vi
skal sende eventuelle purringer, påkrav etc. til deg med e-post, kan du sende en epost om dette.
1. Parter
Selger er JM Handel, Solsletteveien 7A, 4019 Stavanger, registrert i Brønnøysund-registeret
(www.brreg.no) med org.nr.: 990 100 845, e-post: info@fluesmekker.no, og blir i det følgende
benevnt «vi» eller «oss». Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det
følgende benevnt «du», «deg», «din» eller «ditt».
2. Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig
bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår
markedsføring eller på annen måte. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk
sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og
undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling
og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du
har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det
vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 3.
3. Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid
forbehold om at skrive-/trykkfeil i tekst, priser og bilder kan forekomme, noe som kan innebære at
vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen
måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom
produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med
informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de
endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. Videre tas det forbehold
om kansellering av ordrer beregnet for videresalg.
4. Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil
fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto,
 frakt, emballasje m.m.
5. Betaling
Kjøpesummen gjøres vanligvis opp med paypal, forhåndsbetaling eller faktura.
Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr. 299, for å dekke våre utlegg. Ved
delleveranser belastes kun delleveransen.
6. Levering og forsinkelse
Din bestilling sendes innen 4 arbeidsdager etter at den er mottat, utenom helligdager og ferie.
Pakken sendes via Posten/Bring. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si
når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi
deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når
levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens
lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning
eller heve avtalen.
7. Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om
leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten,
eller om produktene ellers har feil eller mangler.
8. Dine rettigheter ved feil og mangler (reklamasjon)
Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen,
omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i
din besittelse. Melding om feil og mangler ved produktene overbringes oss fortrinnsvis skriftlig.
Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid
minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss
elektronisk. Før du sender noe i retur ta kontakt; dokumentasjon av skaden skal vanligvis kunne
gjøres med bilde. Vi vil bekrefte mottak av alle reklamasjoner pr. e-post. Vi vil også pr. e-post
bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss. Retten til å reklamere gjelder vanligvis i to år
etter at du overtok produktet.
9. Garanti
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter loven.
Reklamasjonsfristen er vanligvis to år etter at du overtok varen. Se for øvrig pkt. 8.
10. Personopplysninger
Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for
at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Når du oppgir personopplysninger til
oss samtykker du at vi bruker disse for å informere om tilbud. I praksis innebærer det at vi av og til
sender ut tilbud. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når det er nødvendig for at vi
skal få gjennomført avtalen med deg (det vil si: Posten), eller i lovbestemte tilfeller.
Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine
rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via
11. Salgspant
Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert eventuelle renter og
omkostninger er betalt i sin helhet.
12. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe
saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes
saken inn for domstolene, skal den avgjøres i Stavanger verneting.